Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden / gebruiksvoorwaarden

Dit is een wettelijke en bindende overeenkomst tussen u, de gebruiker ("Gebruiker" of "U") van de Services, zoals hieronder gedefinieerd, en HOMT Limited (HOMT) waarin de voorwaarden worden vermeld die van toepassing zijn op uw gebruik van de Site, zoals hieronder gedefinieerd.

 

Door deze gebruiksvoorwaarden op welke manier dan ook te accepteren of deze site te bezoeken, stemt u er onherroepelijk mee in, stemt u ermee in en verbindt u zich ertoe zich onherroepelijk te houden aan en gebonden te zijn aan en zich te houden aan de gebruiksvoorwaarden. In het geval dat u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, heeft u geen recht op gebruik van / gebruik van de diensten en wordt elk gebruik daarna beschouwd als ongeoorloofd gebruik door u.

 

 1. Alles wat u op de site ziet en / of leest, is auteursrechtelijk beschermd / beschermd door intellectuele eigendomswetten, tenzij anders vermeld, en mag niet worden gebruikt behalve zoals bepaald in deze algemene voorwaarden en / of in de tekst op de website zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de bedrijf HOMT. HOMT is noch aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor enige juridische implicaties die u kunnen overkomen als u enig materiaal van de website hebt gekopieerd en hetzelfde hebt gebruikt voor commerciële doeleinden en / of financiële voordelen, die op zich niet worden toegestaan ​​door de website en / of door HOMT.
 2. Er wordt redelijke inspanningen geleverd om de inhoud op de website te ontwikkelen, vooral met betrekking tot de nauwkeurigheid en het bijwerken van de informatie om deze up-to-date te houden. HOMT aanvaardt echter geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud op de website die mogelijk zijn gemist of onbedoeld zijn geplaatst of een fout / overzicht. Het gebruik van en / of het vertrouwen op welk materiaal dan ook op de website is voor uw eigen risico, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en u bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eventuele gevolgen of schade. HOMT is op geen enkele manier verantwoordelijk en / of aansprakelijk op welke manier dan ook.
 3. Dacht dat HOMT ervoor zal zorgen dat de website te allen tijde veilig en up-and-running blijft, HOMT neemt ook geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het offline gaan van de website, hardware- of softwarefouten, vertraging in de werking of verzending of door virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of browsen op de website of het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van de website. U begrijpt verder dat er bepaalde links op de website kunnen zijn waarmee u toegang krijgt tot bepaalde inhoud. Het is duidelijk dat HOMT niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud op dergelijke websites en dat de dienst naar beste vermogen wordt geleverd.
 4. Alle communicatie of materiaal dat u naar de website verzendt door middel van invoer, elektronische post of anderszins, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, is en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Alles wat u verzendt of plaatst op de website, kan worden gebruikt door HOMT of zijn dochterondernemingen voor elk doel, inclusief, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending en plaatsing. Bovendien is het HOMT vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken in communicatie die u op de website deelt te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en vermarkten van producten die dergelijke informatie gebruiken.
 5. Afbeeldingen van mensen en namen of plaatsen die op de website worden weergegeven, zijn eigendom van derden of in het publieke domein of worden door HOMT gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het gebruik van deze afbeeldingen door u of iemand anders die door u is geautoriseerd, is verboden, tenzij specifiek toegestaan ​​door deze algemene voorwaarden of specifieke toestemming elders op de website. Elk ongeoorloofd gebruik van de afbeeldingen kan in strijd zijn met auteursrechtwetten, handelsmerkwetten, privacywetten en publiciteit, en communicatie, voorschriften en statuten van de rechthebbende (n).
 6. De handelsmerken, logo's en servicemerken (samen de 'handelsmerken') die op de website worden weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van HOMT. Uw misbruik van de handelsmerken die op de site worden weergegeven, of enige andere inhoud op de website, behalve zoals bepaald in deze algemene voorwaarden, is ten strengste verboden. U wordt er ook op gewezen dat HOMT haar intellectuele eigendomsrechten op agressieve wijze zal afdwingen / beschermen in de mate waarin de wet voorziet, inclusief het instellen van strafrechtelijke vervolging.
 7. HOMT onderschrijft op geen enkele manier de adverteerders die beweren op de website en / of de inhoud van dergelijke advertenties. Controleer de waarheidsgetrouwheid van alle informatie in een advertentie zelf voordat u een beroep doet op of gebruik maakt van het geadverteerde product of dienst.
 8. HOMT kan, naar eigen goeddunken en op elk moment, de inhoud van de site of deze algemene voorwaarden wijzigen, deze site wijzigen of specifieke delen ervan stopzetten zonder voorafgaande kennisgeving.
 9. HOMT verbiedt ongeautoriseerde hyperlinks naar de website of spam op de website. HOMT behoudt zich het recht voor om juridische of andere acties te ondernemen om ervoor te zorgen dat de website spamvrij is in het algemeen voordeel van de gebruiker.
 10. Een deel van deze site / dienst bevat advertenties en ander materiaal dat door derden aan ons is verstrekt en / of links naar sites van derden en inhoud van derden. Hoewel de weergave van advertenties op de site op verzoek onderhevig is aan onze algemene voorwaarden, wijst HOM uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het gebruik of het bekijken van deze producten of diensten die op onze site of de (externe) inhoud die op de site is aangeboden / gehost, wordt aangeboden. sites van derden. U gaat ermee akkoord en erkent dat HOMT dergelijke sites, inhoud, advertenties of ander materiaal van derden niet onderschrijft of sponsort. Deze site kan artikelen bevatten die door verschillende personen zijn bijgedragen. De opvattingen zijn uitsluitend van henzelf en vertegenwoordigen niet de opvattingen van HOMT, gelieerde ondernemingen en / of haar management. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot het bovenstaande is uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan, inclusief impliciete voorwaarden. Tijdens het gebruik van deze site voor informatieve doeleinden of anderszins, erkennen en accepteren gebruikers de bovenstaande disclaimer.
 11. HOMT is niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van een andere website of bestemming dan de Site, zelfs niet als deze naar de Site linkt en zelfs als de website of bestemming wordt beheerd door een bedrijf dat is aangesloten bij of anderszins verbonden met HOMT. Door de Services te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat HOMT niet verantwoordelijk of aansprakelijk is jegens u voor enige inhoud of ander materiaal dat wordt gehost en geserveerd vanaf een website of bestemming anders dan de Site.
 12. HOMT is niet verantwoordelijk voor advertenties of materiaal van derden dat op de Site is geplaatst, noch is zij verantwoordelijk voor de producten of diensten die door adverteerders worden geleverd. Alle transacties die u heeft met adverteerders tijdens het gebruik van de Services zijn tussen u en de adverteerder, en u gaat ermee akkoord dat HOMT niet aansprakelijk is voor enig verlies of enige claim die u zou kunnen hebben tegen een adverteerder.
 13. Als u vragen, klachten of claims heeft met betrekking tot de Site en / of Services, dan dient dergelijke correspondentie te worden gericht aan [e-mail beveiligd]
 14. Voor zover toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord dat het gebruik van de Services en de toegang tot de Site op eigen risico is. De diensten, inclusief de site, de inhoud, de videospeler, gebruikersmateriaal en elk ander materiaal op of geleverd via de site, worden geleverd "AS IS" en worden, voor zover wettelijk toegestaan, geleverd zonder garanties of voorwaarden van welke soort, hetzij juridisch uitdrukkelijk, impliciet, voortvloeiend uit de wet, de handelswijze, het gebruik van de handel of anderszins. Zonder het voorgaande te beperken, geeft HOMT geen enkele garantie van geschiktheid voor een bepaald doel, titel, verkoopbaarheid, volledigheid, beschikbaarheid, veiligheid, compatibiliteit of niet-inbreuk; of dat de Services ononderbroken, vrij van virussen en andere schadelijke componenten, nauwkeurig, foutloos of betrouwbaar zijn. Voor zover maximaal toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, worden alle disclaimers van welke aard dan ook (inclusief in deze sectie en elders in deze overeenkomst) gedaan ten behoeve van zowel HOMT als haar gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke aandeelhouders, directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten , vertegenwoordigers, licentiegevers, leveranciers en dienstverleners (gezamenlijk de "Aangesloten entiteiten"), en hun respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden.

 

 1. Voor zover toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, zullen HOMT en / of zijn gelieerde entiteiten en hun respectieve opvolgers en / of opdrachtgevers in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale, gevolgschade / s of enige andere claim (van welke aard dan ook) voortvloeiend uit uw gebruik van de diensten en / of enige inhoud of materiaal daarvan of voor enige andere claim (voortvloeiend uit enige rechtstheorie, inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid) die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik of toegang van de site of het gebruik van de diensten of enige inhoud of materiaal daarvan, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige inhoud en / of materiaal daarvan. Voor zover toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord de Aangesloten Entiteiten, en hun respectieve opvolgers en rechthebbenden, te verdedigen, te vrijwaren en vrij te stellen van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden, en kosten (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten) die voortvloeien uit: (i) Uw gebruik van en toegang tot de Services; (ii) Uw schending van enige voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden; (iii) Uw schending van enig recht van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot publiciteit, privacy of intellectuele eigendomsrechten; (iv) Uw schending van toepasselijke wetten; en (v) enig ongeautoriseerd, oneigenlijk, illegaal of onrechtmatig gebruik van uw account door enige persoon, inclusief een derde partij, al dan niet geautoriseerd of toegestaan ​​door u. Deze vrijwaringsverplichting blijft van kracht na het verstrijken of beëindigen van deze algemene voorwaarden en uw gebruik van de service.
 2. Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling beschouwd als scheidbaar van de overige bepalingen en worden de overige bepalingen volledig van kracht en van kracht.
 3. Tenzij specifiek anders bepaald onder deze voorwaarden en voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, behoudt HOMT zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd, zonder kennisgeving aan u, deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te herzien, aan te vullen en anderszins te wijzigen. en om nieuwe of aanvullende regels, beleid, voorwaarden of voorwaarden op te leggen aan uw gebruik van de Service. Alle belangrijke updates, herzieningen, aanvullingen, wijzigingen en aanvullende regels, beleidsregels, voorwaarden en bepalingen (in deze gebruiksvoorwaarden gezamenlijk aangeduid als "aanvullende voorwaarden") zullen op de site worden geplaatst en zullen onmiddellijk na een dergelijke plaatsing van kracht zijn en daarna opgenomen in deze Algemene voorwaarden. Als u de Services blijft gebruiken, wordt dit beschouwd als uw aanvaarding van alle dergelijke Aanvullende voorwaarden.
 4. U erkent dat uw verklaringen, toezeggingen en garanties en de clausules met betrekking tot vrijwaringen, beperking van aansprakelijkheid, licentieverlening, toepasselijk recht, vertrouwelijkheid de uitstroom van tijd en de beëindiging van deze algemene voorwaarden zullen overleven.
 5. Deze overeenkomst vormt en mag niet worden geïnterpreteerd als een partnerschap, joint venture, werkgever-werknemer, agentschap of franchisegever-franchisenemer tussen u en HOMT. HOMT kan enige of al onze rechten of verplichtingen onder deze overeenkomst zonder beperking toewijzen, overdragen of in sublicentie geven. Geen enkele verklaring van afstand door een partij van enige schending of verzuim onder deze overeenkomst wordt beschouwd als een verklaring van afstand van enige voorgaande of volgende schending of verzuim. Zonder beperking is een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm ontvankelijk in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of in verband met deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en documenten die oorspronkelijk zijn gegenereerd en onderhouden in gedrukte vorm. HOMT is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van enige verplichting als gevolg van een oorzaak buiten haar macht.

 

 1. De relatie tussen u en HOMT wordt beheerst door de wetten van Engeland en Wales en de rechtbanken in Londen hebben de exclusieve jurisdictie. Behalve zoals hierin bepaald, gaat u ermee akkoord dat, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, (i) HOMT het recht heeft om een ​​procedure aan te spannen voor een rechtbank / forum met competente jurisdictie en dat u zich onherroepelijk onderwerpt aan de jurisdictie van dergelijke rechtbanken of forum en ( ii) enige procedure die door u wordt aangespannen, zal uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van de relevante jurisdictie in Londen, Engeland.
Deze website maakt gebruik van cookies en vraagt ​​uw persoonlijke gegevens om uw surfervaring te verbeteren.